18. Forum Przedsiębiorców – Regulamin. Rejestracja internetowa

Regulamin XVIII Forum Przedsiębiorców – rejestracja internetowa

I. Zasady ogólne
1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady korzystania internetowego serwisu znajdującego się pod adresem: www.forumprzedsiebiorcow.pl (dalej jako: “Serwis”) w zakresie korzystania przez użytkowników Serwisu z możliwości obejrzenia transmisji live XVIII Forum Przedsiębiorców (dalej jako: “Forum”), jak również rejestracji do otrzymania powiadomień o zbliżającym się terminie Forum.
2. Usługa, o której jest mowa w Regulaminie Forum świadczona jest przez Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa (dalej jako: “Administrator” lub “Organizator”).
3. Niniejszy Regulamin Forum oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa w sposób wyłączny określają zarówno prawa jak i obowiązki wszystkich Użytkowników Serwisu, jak również określają prawa i obowiązki podmiotów, które posiadają prawo do prowadzenia i administrowania usługami oferowanymi poprzez Serwis w odniesieniu do usług związanych dostępem do transmisji live Forum, jak również rejestracji do otrzymania powiadomień o zbliżającym się terminie Forum
4. W chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu i uczestnictwa w Forum, w tym rejestracji do otrzymania powiadomień o zbliżającym się terminie Forum, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Forum.
5. Przedmiotem usługi oferowanej przez Organizatora jest możliwość obejrzenia transmisji live Forum, w tym wysłuchania prelekcji ekspertów.
6. Korzystanie z Forum w Internecie nie wymaga rejestracji ani założenia konta w Serwisie.
7. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu zarejestruje się do otrzymania powiadomień o zbliżającym się terminie Forum, Organizator prześle na adres e-mail i/lub numer telefonu Użytkownika (który Użytkownik podał podczas rejestracji) wiadomości z przypomnieniem o terminie Forum. W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym, Administrator prześle również na adres e-mail i/lub numer telefonu Użytkownika wiadomość z podziękowaniem za udział w Forum wraz z materiałami/linkiem do materiałów dotyczących przeprowadzonego Forum.
8. Pytania dotyczące Forum należy kierować na adres e-mail: plebiscyt.krakow@polskapresss.pl.

II. Rejestracja
1. Rejestracja do otrzymania powiadomień o zbliżającym się terminie Forum oraz uczestnictwa w nim (przy czym uczestnictwo w Forum polega na możliwości oglądania transmisji Forum w Serwisie), jest dobrowolna i bezpłatna.
2. Ankieta do bezpłatnej rejestracji na XVIII Forum Przedsiębiorców w Internecie będzie dostępna pod adresem www.forumprzedsiebiorcow.pl od dnia 14.10.2022 r. od godz. 12.00 do dnia 22.11.2022 r., do godz. 23.59.59.
3. Jedna osoba może zarejestrować się tylko raz.
4. Rejestracja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich mających pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Rejestracja nie jest niezbędna do korzystania z Serwisu, ani uzyskania dostępu do transmisji Forum w Serwisie.
6. Rejestracja następuje poprzez wykonanie następujących czynności:
a. zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu Forum oraz Regulaminu Serwisu;
b. podania danych Użytkownika podczas procesu rejestracji: adres e-mail (obowiązkowy), nr telefonu komórkowego (nieobowiązkowy), imię i nazwisko (obowiązkowy), firma (obowiązkowy).
7. Za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o następnych edycjach Forum za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu. Zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w każdym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

8. Usługi świadczone są nieodpłatnie.

III. Wymagania techniczne
1. Dla poprawnego użytkowania Forum niezbędne jest:
a. sprawnie działająca przeglądarka internetowa np. Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome lub Opera;
b. zainstalowana wtyczka do odtwarzania plików multimedialnych

IV. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych Użytkownika jest Polska Press sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wymaganym przez Administratora Forum w trakcie procesu rejestracji, w celu realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
3. Pytania dotyczące wyłącznie ochrony danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: iod@polskapress.pl
4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników, którzy przekazali Administratorowi swoje dane osobowe za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdują \klauzuli obowiązku informacyjnego załączonej do niniejszego Regulaminu, zaś informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach korzystania z Serwisu dostępne są w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

V. Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonalności transmisji Forum oraz funkcjonowania Serwisu w każdym czasie z wyłącznie ważnych powodów.

Załącznik do Regulaminu XVIII Forum Przedsiębiorców 2022 r.
KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach organizowanego przez spółkę Polska Press sp. z o.o. wydarzenia w postaci „XVII Forum Przedsiębiorców”.

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł (dalej: „Administrator”, „Spółka” lub „my”) będąca organizatorem wydarzenia pod nazwą „XVII Forum Przedsiębiorców” (dalej jako: „Forum”).

2. Inspektor Ochrony Danych
W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną – na adres e-mail: iod@polskapress.pl lub listownie – na adres: Inspektor Ochrony Danych, Polska Press sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

3. Źródło pozyskania danych osobowych
Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, gdy dokonujecie Państwo zgłoszenia swojego uczestnictwa w organizowanym przez nas Forum (przy czym poprzez uczestnictwo rozumiemy obejrzenie transmisji Forum prowadzonej w serwisie internetowym pod adresem: www.forumprzedsiebiorcow.pl (dalej jako: “Serwis”)) oraz otrzymania powiadomień z przypomnieniem o terminie odbywania się Forum za pośrednictwem podanego przez Państwa adresu e-mail lub/i numeru telefonu.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji celów, o których mowa w ust. 5 poniżej, tj. imię, nazwisko, adres e-mail. Możecie nam Państwo podać także numer telefonu oraz podmiot, który Państwo reprezentujecie. W przypadku podania przez Państwa dodatkowych danych osobowych w ramach złożonej reklamacji, skargi bądź żądania w zakresie realizacji Państwa praw wynikających z RODO, będziemy także przetwarzać te dane osobowe (np. adres korespondencyjny).

5. Cele i postawy przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w celu przyjęcia zgłoszenia Państwa uczestnictwa w organizowanym przez nas Forum (przy czym poprzez uczestnictwo rozumiemy możliwość obejrzenia transmisji Forum prowadzonej w Serwisie Administratora), jak również przesłania Państwu przypomnień o zbliżającym się terminie Forum. Dodatkowo, po odbyciu się Forum, przekażemy Państwu drogą elektroniczną materiały/link do materiałów dotyczących Forum. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej przez nas umowy, co odbywa się poprzez akceptację przez Państwa regulaminu Forum (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na organizacji Forum. W przypadku otrzymania z Państwa strony skargi lub reklamacji, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ich przyjęcia, rozpatrzenia, a także udzielenia Państwu odpowiedzi w zgłoszonej sprawie – w tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach realizacji tzw. interesu prawnego Administratora polegającego na obsłudze reklamacji, obronie naszych praw oraz poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Dane osobowe mogą być przez nas również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony naszych praw, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest w tym przypadku dochodzenie i obrona przed roszczeniami. W przypadku złożenia przez Państwa wniosku dotyczącego realizacji Państwa praw wynikających z przepisów RODO, podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze otrzymywanych zgłoszeń). Administrator może również przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach tzw. uzasadnionego interesu prawnego Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszego i podmiotów trzecich. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi dodatkową zgodę na otrzymywanie z naszej strony informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez nas bądź naszych partnerów oraz przetwarzania danych osobowych w tym celu, to dane osobowe będą również przez nas przetwarzane w ramach prowadzenia działań marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji wybranego przez osobę udzielającą zgody; podstawą prawną prowadzenia działań marketingowych przez Administratora jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. wyrażona zgoda).

6. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych, w celach o których mowa w pkt 5 powyżej jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Państwu rejestrację do otrzymania powiadomień z przypomnieniem o zbliżającym się terminie Forum, a niekiedy także realizację innych uprawnień, które Państwu przysługują.

7. Odbiorcy danych osobowych
Administrator może ujawnić Państwa dane osobowe podmiotom wspierającym nas w organizacji Forum, jak również świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z organizacją wydarzenia, a także obsługę techniczną, informatyczną i administracyjną, w tym: usługi IT, analityczne, serwisowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, obsługi korespondencji, usługi doradcze i prawne, dostawcom narzędzi informatycznych, a także operatorom pocztowym i firmom kurierskim, jak również spółkom z GK Orlen.

6. Transfer danych poza EOG
W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością może dochodzić do transferu Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, na który składają się państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Zapewniamy, że transfer realizowany jest przez Administratora wyłącznie w uzasadnionych przypadkach przy każdorazowym poszanowaniu Państwa prywatności.
W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO – na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO – w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.
W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Państwu prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

7. Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia Państwa prawidłowej rejestracji do Forum, w tym przesłania wiadomości z przypomnieniem o zbliżającym się terminie Forum oraz podziękowań za udział w nim wraz z materiałami/linkami do materiałów dotyczących Forum. W przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, to dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, w zależności który warunek ziści się wcześniej. W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od wyrażenia zgody. Dane osobowe mogą być także przetwarzane przez okres, w którym mogą się pojawić ewentualne roszczenia związane z Państwa uczestnictwem w wydarzeniu (np. w związku ze zgłoszoną reklamacją) – okres przedawnienia roszczeń określony jest przepisami Kodeksu cywilnego.
Jeżeli dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów lub podejmie działania w celu ich anonimizacji.

8. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

9. Pouczenie o przysługujących prawach
Przysługuje Państwu prawo żądania:
a. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
c. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
d. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
e. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których mowa w pkt 3 – tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa z dopiskiem „RODO”.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.