REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z MOŻLIWOŚCI OBEJRZENIA TRANSMISJI LIVE „XX FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW” MAŁOPOLSKI 2023 ORAZ REJESTRACJI DO OTRZYMANIA POWIADOMIEŃ O ZBLIŻAJĄCYM SIĘ TERMINIE FORUM.

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady korzystania internetowego serwisu znajdującego się pod adresem: www.forumprzedsiebiorcow.pl (dalej jako: “Serwis”) w zakresie korzystania przez użytkowników Serwisu z możliwości obejrzenia transmisji live „XX Forum Przedsiębiorców” Małopolski (dalej jako: “Forum”), jak również rejestracji do otrzymania powiadomień o zbliżającym się terminie Forum.
 2. Usługa, o której jest mowa w Regulaminie Forum świadczona jest przez Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa (dalej jako: “Administrator” lub “Organizator”).
 3. Niniejszy Regulamin Forum oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa w sposób wyłączny określają zarówno prawa jak i obowiązki wszystkich Użytkowników Serwisu, jak również określają prawa i obowiązki podmiotów, które posiadają prawo do prowadzenia i administrowania usługami oferowanymi poprzez Serwis w odniesieniu do usług związanych dostępem do transmisji live Forum, jak również rejestracji do otrzymania powiadomień o zbliżającym się terminie Forum.
 4. W chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu i uczestnictwa w Forum, w tym rejestracji do otrzymania powiadomień o zbliżającym się terminie Forum, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Forum.
 5. Przedmiotem usługi oferowanej przez Organizatora jest możliwość obejrzenia transmisji live Forum, w tym wysłuchania prelekcji ekspertów.
 6. Korzystanie z Forum w Internecie nie wymaga rejestracji ani założenia konta w Serwisie.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu zarejestruje się do otrzymania powiadomień o zbliżającym się terminie Forum, Organizator prześle na adres e-mail i/lub numer telefonu Użytkownika (który Użytkownik podał podczas rejestracji) wiadomości z przypomnieniem o terminie Forum. W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym, Administrator prześle również na adres e-mail i/lub numer telefonu Użytkownika wiadomość z podziękowaniem za udział w Forum wraz z materiałami/linkiem do materiałów dotyczących przeprowadzonego Forum.
 8. Pytania dotyczące Forum należy kierować na adres e-mail: forumprzedsiebiorcow@polskapress.pl

 

 • 2 REJESTRACJA
 1. Rejestracja do otrzymania powiadomień o zbliżającym się terminie Forum oraz uczestnictwa w nim (przy czym uczestnictwo w Forum polega na możliwości oglądania transmisji Forum w Serwisie), jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Ankieta do bezpłatnej rejestracji na „XX Forum Przedsiębiorców” w Internecie będzie dostępna pod adresem forumprzedsiebiorcow.pl do dnia 21.11.2023 r., do godz. 23.59.59.
 3. Rejestracja następuje poprzez wykonanie następujących czynności:
 4. zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu Forum oraz Regulaminu Serwisu;
 5. podania danych Użytkownika podczas procesu rejestracji:
 • Imię i nazwisko (obowiązkowe),
 • Firma (obowiązkowe),
 • Stanowisko (dobrowolne),
 • Adres e-mail (obowiązkowe),
 • Numer telefonu komórkowego (dobrowolne).
 1. Jedna osoba może zarejestrować się tylko raz. Uczestnik ponowi wyłączną odpowiedzialność za pozyskanie zgody Firmy na podanie jej nazwy zgodnie z pkt b.
 2. Rejestracja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich mających pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Rejestracja nie jest niezbędna do korzystania z Serwisu ani uzyskania dostępu do transmisji Forum w Serwisie.
 4. Usługi świadczone są nieodpłatnie.
 5. Za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o następnych edycjach Forum za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu. Zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w każdym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

 

 • 3 WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Dla poprawnego użytkowania Forum niezbędne jest:
 2. sprawnie działająca przeglądarka internetowa np.: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome lub Opera;
 3. zainstalowana wtyczka do odtwarzania plików multimedialnych.

 

 • 4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych Użytkownika jest Polska Press sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wymaganym przez Administratora Forum w trakcie procesu rejestracji, w celu realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Pytania dotyczące wyłącznie ochrony danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: iod@polskapress.pl
 4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników, którzy przekazali Administratorowi swoje dane osobowe za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdują\klauzuli obowiązku informacyjnego załączonej do niniejszego Regulaminu, zaś informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach korzystania z Serwisu dostępne są w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

 

 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonalności transmisji Forum oraz funkcjonowania Serwisu w każdym czasie z wyłącznie ważnych powodów (siła wyższa).

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU „XX FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW” 2023 R.

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach organizowanego przez spółkę Polska Press sp. z o.o. wydarzenia w postaci
XX Forum Przedsiębiorców”.

 Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł (dalej: „Administrator”, „Spółka” lub „my”) będąca organizatorem wydarzenia pod nazwą „XX Forum Przedsiębiorców” (dalej jako: „Forum”).

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną – na adres e-mail: iod@polskapress.pl lub listownie – na adres: Inspektor Ochrony Danych, Polska Press sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

 1. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, gdy dokonujecie Państwo zgłoszenia swojego uczestnictwa w organizowanym przez nas Forum (przy czym poprzez uczestnictwo rozumiemy obejrzenie transmisji Forum prowadzonej w serwisie internetowym pod adresem: www.forumprzedsiebiorcow.pl (dalej jako: “Serwis”)) oraz otrzymania powiadomień z przypomnieniem o terminie odbywania się Forum za pośrednictwem podanego przez Państwa adresu e-mail lub/i numeru telefonu.

 1. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji celów, o których mowa w ust. 5 poniżej, tj. imię, nazwisko, adres e-mail. Możecie nam Państwo podać także numer telefonu oraz podmiot, który Państwo reprezentujecie. W przypadku podania przez Państwa dodatkowych danych osobowych w ramach złożonej reklamacji, skargi bądź żądania w zakresie realizacji Państwa praw wynikających z RODO, będziemy także przetwarzać te dane osobowe (np. adres korespondencyjny).

 1. CELE I POSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w celu przyjęcia zgłoszenia Państwa uczestnictwa w organizowanym przez nas Forum (przy czym poprzez uczestnictwo rozumiemy możliwość obejrzenia transmisji Forum prowadzonej w Serwisie Administratora), jak również przesłania Państwu przypomnień o zbliżającym się terminie Forum. Dodatkowo, po odbyciu się Forum, przekażemy Państwu drogą elektroniczną materiały/link do materiałów dotyczących Forum. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej przez nas umowy, co odbywa się poprzez akceptację przez Państwa regulaminu Forum (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na organizacji Forum. W przypadku otrzymania z Państwa strony skargi lub reklamacji, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ich przyjęcia, rozpatrzenia, a także udzielenia Państwu odpowiedzi w zgłoszonej sprawie – w tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach realizacji tzw. interesu prawnego Administratora polegającego na obsłudze reklamacji, obronie naszych praw oraz poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Dane osobowe mogą być przez nas również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony naszych praw, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest w tym przypadku dochodzenie i obrona przed roszczeniami. W przypadku złożenia przez Państwa wniosku dotyczącego realizacji Państwa praw wynikających z przepisów RODO, podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes polegający na obsłudze otrzymywanych zgłoszeń). Administrator może również przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach tzw. uzasadnionego interesu prawnego Administratora polegającego na prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszego i podmiotów trzecich.  W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi dodatkową zgodę na otrzymywanie z naszej strony informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez nas bądź naszych partnerów oraz przetwarzania danych osobowych w tym celu, to dane osobowe będą również przez nas przetwarzane w ramach prowadzenia działań marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji wybranego przez osobę udzielającą zgody; podstawą prawną prowadzenia działań marketingowych przez Administratora jest w takim przypadku art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. wyrażona zgoda).

 1. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych, w celach, o których mowa w pkt 5 powyżej jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Państwu rejestrację do otrzymania powiadomień z przypomnieniem o zbliżającym się terminie Forum, a niekiedy także realizację innych uprawnień, które Państwu przysługują.

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może ujawnić Państwa dane osobowe podmiotom wspierającym nas w organizacji Forum, jak również świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z organizacją wydarzenia, a także obsługę techniczną, informatyczną  i administracyjną, w tym: usługi IT, analityczne, serwisowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, obsługi korespondencji, usługi doradcze i prawne, dostawcom narzędzi informatycznych, a także operatorom pocztowym i firmom kurierskim, jak również spółkom z GK Orlen (w przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji wewnętrznych procesów administracyjno-organizacyjnych).

 

 

 1. TRANSFER DANYCH POZA EOG

W związku z prowadzoną przez Administratora działalnością może dochodzić do transferu Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, na który składają się państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Islandia, Norwegia i Lichtenstein, co może mieć miejsce w szczególności w związku z korzystaniem przez Administratora z niezbędnych narzędzi w zakresie IT. Zapewniamy, że transfer realizowany jest przez Administratora wyłącznie w uzasadnionych przypadkach przy każdorazowym poszanowaniu Państwa prywatności.

W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO – na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO – w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.

W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Państwu prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do zapewnienia Państwa prawidłowej rejestracji do Forum, w tym przesłania wiadomości z przypomnieniem o zbliżającym się terminie Forum oraz podziękowań za udział w nim wraz z materiałami/linkami do materiałów dotyczących Forum. W przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, to dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, w zależności który warunek ziści się wcześniej. W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od wyrażenia zgody.  Dane osobowe mogą być także przetwarzane przez okres, w którym mogą się pojawić ewentualne roszczenia związane z Państwa uczestnictwem w wydarzeniu (np. w związku ze zgłoszoną reklamacją) – okres przedawnienia roszczeń określony jest przepisami Kodeksu cywilnego.

Jeżeli dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów lub podejmie działania w celu ich anonimizacji.

 1. PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

 1. POUCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH

Przysługuje Państwu prawo żądania:

 1. dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
 2. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
 3. ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
 5. przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których mowa w pkt 3 – tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: rodo.zgloszenia@polskapress.pl albo pisemnie na nasz adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa z dopiskiem „RODO”. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.