REGULAMIN REJESTRACJI NA „XX FORUM PRZEDSIĘBIORCÓW” MAŁOPOLSKI 2023

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa warunki zapisów na listę gości „XX Forum Przedsiębiorców Małopolski”.
 2. XX Forum Przedsiębiorców Małopolski” (zwane dalej: Forum) organizowane jest przez Polska Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, REGON 012047699, realizowane lokalnie przez Oddział w Krakowie.
 3. Forum odbędzie się 23 listopada 2023 r. o godz. 9:00 w siedzibie Narodowego Banku Polskiego, przy ulicy Basztowej 20 w Krakowie.
 4. Forum oznacza organizowane przez Organizatora wydarzenie, którego dotyczy Rejestracja.
 5. Gościem Forum jest każda osoba spełniająca wymagania określone w pkt 10, której udział w Forum został potwierdzony przez Organizatora po uprzednim przesłaniu przez Gościa formularza zgłoszeniowego.
 6. Formularz zgłoszeniowy oznacza formularz dostępny pod adresem

www.forumprzedsiebiorcow.pl, za pomocą którego następuje Rejestracja.

 1. Liczba miejsc do udziału w Forum Przedsiębiorców jest ograniczona. O Uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń według dokonanych rejestracji. Po zamknięciu listy istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową, z tym zastrzeżeniem, że zapisanie się na listę rezerwową nie daje gwarancji uczestnictwa w Forum Przedsiębiorców. W przypadku zwolnienia miejsca na liście podstawowej, osoby zapisane na liście rezerwowej według kolejności zgłoszeń zostaną powiadomione o powyższym na adres mailowy podany przez nie w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne.
 3. Rejestracja oznacza proces samodzielnego zgłoszenia się w imieniu własnym jako Gościa do udziału w Forum.
 4. Gość/Uczestnik oznacza posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobę fizyczną, dokonującej zgłoszenia jako pracownik lub współpracownik firmy, w której jest zatrudniony lub z którą współpracuje, pod warunkiem, że w/w podmiot nie sprzeciwił się podaniu tej informacji, zarejestrowaną do udziału w Forum.
 5. Rejestracja uczestnictwa w Forum jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu.

 

2 REJESTRACJA I UDZIAŁ W FORUM

 

 1. Rejestracja następuje wyłącznie w imieniu własnym poprzez samodzielne wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego dostępnego w serwisie internetowym pod adresem forumprzedsiebiorcow.pl (dalej jako: “Serwis”).
 2. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w „XX Forum Przedsiębiorców” upływa dnia 21.11.2023, o godz. 23.59.59 lub do wyczerpania puli dostępnych miejsc.
 3. Rejestracja następuje poprzez wykonanie następujących czynności:
 4. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu w sposób określony w formularzu;
 5. podania danych Użytkownika podczas procesu rejestracji:
 • Imię i nazwisko (obowiązkowe)
 • Firma (obowiązkowe)
 • Stanowisko (dobrowolne)
 • Adres e-mail (obowiązkowy)
 • Numer telefonu komórkowego (dobrowolne)
 1. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę wpłynięcia formularza zgłoszeniowego do Organizatora.
 2. Rejestracja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich mających pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Gość, rejestrując się na Forum, potwierdza zamiar uczestnictwa w Forum.
 4. Organizator prześle na adres e-mail i/lub numer telefonu Gościa (który Użytkownik podał podczas rejestracji) wiadomości z przypomnieniem o terminie Forum, jak również po odbyciu się Forum wiadomość z podziękowaniem za udział w Forum wraz z materiałami/linkiem do materiałów dotyczących przeprowadzonego Forum.
 5. Za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o następnych edycjach Forum za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu. Zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w każdym czasie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

 • 3 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 

 1. W przypadku, gdyby Forum nie mogło się odbyć w ustalonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora (siła wyższa, przez którą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia, jak zarządzenia władz, strajki, ulewy, pandemie, epidemie, itp.), Organizator zastrzega sobie możliwość zaproponowania innego terminu. W takim przypadku uczestnik zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu podany przez Uczestnika podczas zgłoszenia rejestracyjnego.
 2. Przebieg Forum będzie rejestrowany (foto i video) oraz opublikowany w mediach Polska Press sp. z o.o. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator może utrwalić przebieg wydarzenia, a także wykorzystywać taki materiał, w tym również zawierający wizerunek uczestnika Forum jako części całości wydarzenia, w celach dokumentacji organizowanego przedsięwzięcia, jak również reklamowych oraz promocyjnych, w tym w celach związanych z promowaniem następnych edycji Forum. Dodatkowo, Organizator informuje, że w związku z publikacją materiałów dotyczących Forum (w szczególności relacji reporterskiej z wydarzenia) w tytułach prasowych Organizatora (zarówno tradycyjnych (drukowanych), jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), Organizator będzie przetwarzał materiał wideo oraz/lub zdjęcia mogące zawierać wizerunki uczestników Forum jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe.

 

 

 

 

 • 4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych Użytkownika jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wymaganym przez Administratora w związku z organizacją Forum.
 3. Pytania dotyczące wyłącznie ochrony danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: iod@polskapress.pl
 4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli obowiązku informacyjnego załączonej do niniejszego Regulaminu. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach korzystania z Serwisu znajdują się w Polityce Prywatności Serwisu.

 

 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczestnik Forum jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Forum i dostosowania się do jego postanowień.