XVII Forum Przedsiębiorców – regulamin rejestracji stacjonarnej

Regulamin zapisów na XVII Forum Przedsiębiorców Małopolski

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki zapisów na listę gości XVII Forum Przedsiębiorców Małopolski.
2. XVII Forum Przedsiębiorców Małopolski (zwane dalej: Forum) jest organizowane przez Polska Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, REGON 012047699, nr BDO 000020115, realizowane lokalnie przez Oddział w Krakowie.
3. Forum odbędzie się 23 czerwca2022 r. o godz. 10:00 w Narodowym Banku Polski, przy ulicy Basztowej 20 w Krakowie.
4. Gościem Forum jest każda osoba spełniająca wymagania określone w pkt 9, której udział w Forum został potwierdzony przez Organizatora po uprzednim przesłaniu przez Gościa formularza zgłoszeniowego.
5. Liczba miejsc do udziału w Forum Przedsiębiorców jest ograniczona. O Uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń według dokonanych rejestracji. Po zamknięciu listy istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową, z tym zastrzeżeniem, że zapisanie się na listę rezerwową nie daje gwarancji uczestnictwa w Forum Przedsiębiorców. W przypadku zwolnienia miejsca na liście podstawowej, osoby zapisane na liści rezerwowej według kolejności zgłoszeń zostaną powiadomione o powyższym na adres mailowy podany w par.2 pkt.2
6. Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne.
7. Formularz zgłoszeniowy oznacza formularz dostępny pod adresem www.forumprzedsiebiorcow.pl za pomocą którego następuje Rejestracja.
8. Forum oznacza organizowane przez Organizatora wydarzenie, którego dotyczy Rejestracja.
9. Rejestracja oznacza proces samodzielnego zgłoszenia się w imieniu własnym jako Gościa do udziału w Forum.
10. Gość/Uczestnik oznacza posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobę fizyczną, dokonującej zgłoszenia jako pracownik lub współpracownik firmy w której jest zatrudniony lub z którą współpracuje, pod warunkiem, że w/w podmiot nie sprzeciwił się podaniu tej informacji, zarejestrowaną do udziału w Forum.
11. Rejestracja uczestnictwa w Forum jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu.

§2 Rejestracja i udział w Forum

1. Rejestracja następuje wyłącznie w imieniu własnym poprzez samodzielne wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.forumprzedsiebiorcow.pl
2. Formularz rejestracji wymaga podania rzeczywistych danych Uczestnika, takich jak:
• imię,
• nazwisko,
• firma,
• adres mailowy.
3. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Forum upływa 21 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania puli dostępnych miejsc.
4. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę wpłynięcia formularza zgłoszeniowego do Organizatora.
5. Gość, rejestrując się na Forum, potwierdza zamiar uczestnictwa w Forum.
6. Udział w Forum wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu w sposób określony w formularzu i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, w sposób określony w formularzu, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Forum.
7. Na podany przy rejestracji numer telefonu oraz adres e-mail mogą być wysyłane przez Organizatora ważne informacje o Forum (w tym przypomnienie o rozpoczęciu Forum Przedsiębiorców) pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Uczestnika.

§3 Prawa i obowiązki Organizatora

1. W przypadku, gdyby Forum nie mogło się odbyć w ustalonym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora (siła wyższa, przez którą należy rozumieć zdarzenie nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia, jak zarządzenia władz, strajki, ulewy, pandemie, epidemie, itp.)., Organizator zastrzega sobie możliwość zaproponowania innego terminu. W takim przypadku uczestnik zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podanej przez Uczestnika podczas zgłoszenia rejestracyjnego.
2. Przebieg Forum będzie rejestrowany (foto i video) oraz opublikowany w mediach Polska Press sp. Z o.o.
3. Do 30 dni po odbyciu się Forum, na adres mailowy, który został podany w formularzu, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Uczestnika, mogą być wysłane przez Organizatora informacje o Forum.
&4 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych Użytkownika jest Polska Press sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wymaganym przez Administratora Forum w trakcie procesu rejestracji, w celu realizacji usług świadczonych przez Forum.
3. Pytania dotyczące wyłącznie ochrony danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: iod@polskapress.pl
4. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Nocie informacyjnej załączonej do niniejszego Regulaminu.

§5 Postanowienia końcowe

Uczestnik Forum jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do Forum i dostosowania się do jego postanowień.

Załącznik do Regulaminu XVII Forum Przedsiębiorców 2022 r.
Nota informacyjna
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@polskapress.pl

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Forum pod nazwą „XVII Forum Przedsiębiorców” (dalej jako Forum), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych, jest tutaj umowa (o treści regulaminu Forum), zawierana przez zgłoszenie udziału w Forum.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane i będziemy także przetwarzać w celach archiwizacyjnych. .
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Forum) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać.
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:

a) podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
cb inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
c) organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowyprzetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 3 lata + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 3 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ TOBIE UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych przysługuje Tobie szereg uprawnień.
Te prawa to:
a. prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych swoich oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas danych Twoich lub ewentualnie zgłoszonego przez Ciebie dziecka w celach marketingu bezpośredniego;
c. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e. jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych Twoich lub ewentualnie zgłoszonego przez Ciebie dziecka, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a) droga mailową, wysyłając maila na adres: iod@polskapress.pl
b) zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały podane przez Ciebie w momencie rejestracji na XVII Forum Przedsiębiorców Małopolski w internecie 2022 r.