I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego.

2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://forumprzedsiebiorcow.pl/.

3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.

4. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który dokonał rejestracji indywidualnego konta w Serwisie.

5. Właściciel Serwisu – Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 45, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000 zł, NIP 522-01-03-609.

6. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm).

8. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z 24 czerwca 2014r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.).

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.

2. Serwis prowadzony jest przez Właściciela Serwisu.

3. Zasadniczym celem prowadzenia Serwisu jest prezentowanie informacji na temat Forów Przedsiębiorców oraz ogólnych informacji z tematyki biznesowej.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu,
b) zasady korzystania podstawowych funkcjonalności Serwisu,
c) tryb postępowania reklamacyjnego,
d) zasady polityki ochrony danych osobowych,
e) zasady zmiany Regulaminu.

5. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie ze Serwisu są następujące:
a) Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
b) Dostęp do poczty elektronicznej;
c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 61.0 lub nowszej, Opera w wersji 38, Edge, Safari 11.

6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go tutaj: https://forumprzedsiebiorcow.pl/regulamin-serwisu-internetowego-forumprzedsiebiorcow-pl/ i sporządzić wydruk.

7. Właściciel Serwisu dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.

8. Właściciel Serwisu dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. Tym niemniej Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.

9. Właściciel Serwisu może organizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami konkursy, promocje i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki takich konkursów, promocji lub zabaw określane będą w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Serwisu.

10. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisu podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Właścicielowi Serwisu.

11. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu oraz ich elementów w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.

12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Serwisu nie muszą być pozbawione błędów oraz nie stanowią one oficjalnych informacji dotyczących prezentowanych treści, w szczególności nie stanowią oficjalnych informacji publikowanych przez organy administracji publicznej oraz samorządy terytorialne. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści zamieszczonych w Serwisie, ani za ich rzetelność i kompletność.

III. Podstawowe Zasady Korzystania z Serwisu

1. Użytkownicy mają możliwość założenia w Serwisie indywidualnego konta Użytkownika poprzez dokonanie rejestracji za pośrednictwem Serwisu.

2. Użytkownik nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych posiadać musi zgodę swojego przedstawiciela na rejestrację konta Użytkownika w Serwisie. Właściciel Serwisu może w każdej chwili poprosić Użytkownika o przedstawienie takiej zgody w formie pisemnej, w przypadku braku przedstawienia takiej zgody w zakreślonym terminie Właściciel Serwisu usunie konto Użytkownika z Serwisu.

3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach Serwisu, w którym Użytkownik musi podać dane oznaczone jako obowiązkowe. W celu aktywacji konta Użytkownik zobowiązany jest kliknąć na link aktywacyjny przesłany na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym.

4. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.

5. Umowa na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika. Umowa na korzystanie z Serwisu zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie.

6. W przypadku jeżeli Właściciel Serwisu wydaje newsletter, Użytkownik może zawrzeć z Właścicielem Serwisu umowę na nieodpłatne dostarczanie Użytkownikowi wydawanego przez Właściciela Serwisu w formie elektronicznej newsletter’a. Newsletter dostarczany jest na podany przez Użytkownika adres e-mail w czasie wybranym przez Właściciela Serwisu. Umowa o dostarczanie newsletter’a zawierana jest na czas nieoznaczony, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Do zawarcia umowy o dostarczenie newsletter’a nie jest konieczne posiadanie przez Użytkownika konta w Serwisie.

7. Właściciel Serwisu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu za pośrednictwem jego indywidualnego konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

a) podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszenie prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu,
c) dopuścił się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzącego w dobre imię Właściciela, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.

8. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela Serwisu.

9. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej,
c) korzystania ze Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
e) korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z wszystkimi , mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

IV. Szczególne Zasady Korzystania z Serwisu

1. Właściciel Serwisu może uzależnić dostęp do niektórych funkcjonalności Serwisu od wcześniejszego zarejestrowania konta w Serwisie przez Użytkownika.

2. Funkcjonalnością wymagającą wcześniejszego zarejestrowania konta przez Użytkownika w Serwisie jest funkcjonalność ustawienia przypomnienia o relacji z Forum Przedsiębiorców.

3. W celu umożliwienia śledzenia relacji z Forum Przedsiębiorców za pośrednictwem Serwisu wymagane jest, aby Użytkownik na sprzęcie, z którego korzysta w celu połączenia ze stroną internetową serwisu posiadał zainstalowane oprogramowanie niezbędne do korzystania z takiej funkcjonalności. Właściciel Serwisu informuje na stronach internetowych Serwisu o minimalnych wymaganiach w celu umożliwienia śledzenia relacji.

4. Wybór treści dotyczących archiwalnych, bieżących i przyszłych edycji Forum Przedsiębiorców należy do Właściciela Serwisu, to samo dotyczy sposobu udostępnienia treści.

5. Użytkownik Serwisu uzyskuje prawo do korzystania z treści udostępnionych w ramach Serwisu wyłącznie do użytku osobistego. Dalsze rozpowszechnianie tych treści lub korzystanie z treści w celach innych niż użytek osobisty wymaga każdorazowej zgody Właściciela Serwisu.

V. Uprawnienie do odstąpienia umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem
1. Zasady opisane poniżej odnoszą się do umów:
a) o założenie indywidualnego konta w Serwisie,
b) o newsletter,
2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d) o świadczenie usług, jeżeli Właściciel Serwisu wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela utraci prawo odstąpienia od umowy,
e) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela o utracie prawa odstąpienia od umowy,
g) w pozostałych przypadkach przewidzianych w mających zastosowanie przepisach prawa.
4. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez Konsumenta z Właścicielem Serwisu w zakresie Serwisu, Właściciel Serwisu może z uwagi na naturę oferowanej Konsumentowi rzeczy lub usługi:
a) wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
b) wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
c) wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.
5. Odstąpienie od umów, o których mowa w ust. 1 powyżej nie ma wpływu na udzielone przez Użytkownika licencje do Materiałów Użytkownika.

VI. Reklamacje

1. Wszelkie pozostałe reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego należy kierować na adres: marketing@gk.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji i informacje o adresie zwrotnym.

2. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych.

VII. Dane osobowe

Dane osobowe Użytkowników podawane podczas rejestracji w Serwisie Internetowym lub przy zapisach do newslettera są przetwarzane przez Właściciela Serwisu na zasadach opisanych w Polityce Prywatności stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i dostępnej pod tym linkiem: https://prywatnosc.polskapress.pl/nowa-polityka-prywatnosci.

VIII. Postanowienie końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Właściciel Serwisu może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Właściciela Serwisu, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Właściciela Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.
3. Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Serwisu przez likwidację Konta Użytkownika lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ADRESAT

[_______________________]

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data