Regulamin serwisu www.forumprzedsiebiorcow.pl

 

 Art.1 Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego.
 2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://forumprzedsiebiorcow.pl/
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.
 4. Właściciel Serwisu – Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 45, wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000 zł, NIP 522-01-03-609.
 5. Formularz rejestracyjny – udostępniony za pośrednictwem Serwisu formularz dla celów rejestracji osobistego udziału w organizowanym przez Właściciela Serwisu Forum Przedsiębiorców.
 6. Relacje z wydarzeń – prezentowane za pośrednictwem Serwisu relacje audio lub wideo z określonych wydarzeń mających związek z tematyką Serwisu, w szczególności z wydarzeń organizowanych w ramach „Forum Przedsiębiorców”.
 7. Przypomnienia – udostępniona dla Użytkowników Serwisu, którzy wysłali prawidłowo uzupełniony Formularz rejestracyjny funkcja przypomnień o wydarzeniach organizowanych w ramach Forum Przedsiębiorców wysyłane elektronicznie.
 8. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm).
 10. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa o prawach konsumenta z 24 czerwca 2014r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
 11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.).
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).

 

Art.2 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 2. Serwis prowadzony jest przez Właściciela Serwisu.
 3. Zasadniczym celem prowadzenia Serwisu jest prezentowanie informacji na temat Forów Przedsiębiorców, w tym umożliwienie rejestracji udziału w Forum Przedsiębiorców, umożliwienia śledzenia Relacji z Wydarzeń i korzystania z funkcji Przypomnień oraz ogólnych informacji z tematyki biznesowej.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) zasady korzystania podstawowych funkcjonalności Serwisu,
  b) tryb postępowania reklamacyjnego,
  c) zasady polityki ochrony danych osobowych,
  f) zasady zmiany Regulaminu.
 5. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie ze Serwisu są następujące:
  a) Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  b) Dostęp do poczty elektronicznej;
  c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 61.0 lub nowszej, Opera w wersji 38, Edge, Safari 11.
 6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go tutaj: https://forumprzedsiebiorcow.pl/regulamin-serwisu-internetowego-forumprzedsiebiorcow-pl/i sporządzić wydruk.
 7. Właściciel Serwisu dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.
 8. Właściciel Serwisu dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. Tym niemniej Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
 9. Właściciel Serwisu może organizować samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami konkursy, promocje i zabawy dla wszystkich lub niektórych Użytkowników. Warunki takich konkursów, promocji lub zabaw określane będą w odrębnych regulaminach dostępnych w ramach Serwisu.
 10. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, jak również programy udostępnione za pośrednictwem Serwisu podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Właścicielowi Serwisu.
 11. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu oraz ich elementów w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.
 12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały publikowane w ramach Serwisu nie muszą być pozbawione błędów oraz nie stanowią one oficjalnych informacji dotyczących prezentowanych treści, w szczególności nie stanowią oficjalnych informacji publikowanych przez organy administracji publicznej oraz samorządy terytorialne. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania się przez Użytkowników do treści zamieszczonych w Serwisie ani za ich rzetelność i kompletność.

 

 

Art.3 Podstawowe Zasady Korzystania z Serwisu 

 1. W przypadku, jeżeli Właściciel Serwisu wydaje newsletter, Użytkownik może zawrzeć z Właścicielem Serwisu umowę na nieodpłatne dostarczanie Użytkownikowi wydawanego przez Właściciela Serwisu w formie elektronicznej newsletter’a. Newsletter dostarczany jest na podany przez Użytkownika adres e-mail w czasie wybranym przez Właściciela Serwisu. Umowa o dostarczanie newsletter’a zawierana jest na czas nieoznaczony, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Do zawarcia umowy o dostarczenie newsletter’a nie jest konieczne posiadanie przez Użytkownika konta w Serwisie.
 2. Właściciel Serwisu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  1. dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu,
  2. dopuścił się innego zachowania, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzącego w dobre imię Właściciela, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.
 3. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy
  2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej,
  3. korzystania ze Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  5. korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z wszystkimi, mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

 

 

Art.4 Szczególne Zasady Korzystania z Serwisu 

 1. W celu umożliwienia śledzenia relacji z Forum Przedsiębiorców za pośrednictwem Serwisu wymagane jest, aby Użytkownik na sprzęcie, z którego korzysta w celu połączenia ze stroną internetową serwisu posiadał zainstalowane oprogramowanie niezbędne do korzystania z takiej funkcjonalności. Właściciel Serwisu informuje na stronach internetowych Serwisu o minimalnych wymaganiach w celu umożliwienia śledzenia relacji.
 2. Wybór treści dotyczących archiwalnych, bieżących i przyszłych edycji Forum Przedsiębiorców należy do Właściciela Serwisu, to samo dotyczy sposobu udostępnienia treści.
 3. Użytkownik Serwisu uzyskuje prawo do korzystania z treści udostępnionych w ramach Serwisu wyłącznie do użytku osobistego. Dalsze rozpowszechnianie tych treści lub korzystanie z treści w celach innych niż użytek osobisty wymaga każdorazowej zgody Właściciela Serwisu.

 

Art. 5 Szczególne funkcjonalności związane z Forum Przedsiębiorców 

 1. Właściciel Serwisu udostępnia i umożliwia Użytkownikom składanie za pośrednictwem Serwisu Formularza rejestracyjnego służącego rejestracji osobistego udziału w wydarzeniach wskazanego Forum Przedsiębiorców.
 2. Złożenie Formularza rejestracyjnego wymaga, uzupełnienia wszystkich pól oznaczonych jako wymagane i wybranie opcji wysłania Formularza rejestracyjnego.
 3. Użytkownik zobowiązany jest wypełnić Formularz rejestracji podając rzetelne i prawdziwe dane. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego procesowanie Formularzy rejestracyjnych, których zawartość budzi uzasadnione wątpliwości.
 4. Jeden Użytkownik może złożyć wyłącznie jeden Formularz rejestracyjny.
 5. Złożenie Formularza rejestracyjnego nie stanowi gwarancji przyznania prawa do udziału w Forum Przedsiębiorców. Właściciel Serwisu podejmuje samodzielnie decyzję o przyznaniu prawa do udziału w Forum Przedsiębiorców poprzez przesłanie w formie wiadomości e-mail potwierdzenia przyznania prawa do udziału w Forum Przedsiębiorców.
 6. Właściciel Serwisu samodzielnie dokonuje wyboru wydarzeń, z których Relacje będzie prowadził za pośrednictwem Serwisu. Relacje z wydarzeń mogą być udostępniane na żywo lub z opóźnieniem. Relacje z wydarzeń mogą być edytowane przez Właściciela Serwisu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zakończenia danej Relacji z wydarzeń w każdej chwili.
 7. Właściciel Serwisu może ograniczyć liczbę Użytkowników, którzy będą mogli śledzić daną Relację z wydarzeń.
 8. Właściciel Serwisu może udostępnić za pośrednictwem Serwisu funkcjonalność Przypomnień. Właściciel Serwisu samodzielnie decyduje o rozpoczęciu i zakończeniu działania funkcjonalności Przypomnień.
 9. Korzystając z funkcjonalności Przypomnień Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o wydarzeniach organizowanych w ramach Forum Przedsiębiorców we wskazany sposób, w tym w formie e-mail lub wiadomości tekstowych na urządzenia mobilne.

 

Art.6 Uprawnienie do odstąpienia umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem 

 1. Zasady opisane poniżej odnoszą się do umów o newsletter.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  d) o świadczenie usług, jeżeli Właściciel Serwisu wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela utraci prawo odstąpienia od umowy,
  e) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  g) w pozostałych przypadkach przewidzianych w mających zastosowanie przepisach prawa.
 4. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez Konsumenta z Właścicielem Serwisu w zakresie Serwisu, Właściciel Serwisu może z uwagi na naturę oferowanej Konsumentowi rzeczy lub usługi:
  a) wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
  b) wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
  c) wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.
 5. Odstąpienie od umów, o których mowa w ust. 1 powyżej nie ma wpływu na udzielone przez Użytkownika licencje do Materiałów Użytkownika.

 

Art.7 Reklamacje 

 1. Wszelkie pozostałe reklamacje związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego należy kierować na adres: marketing@gk.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji i informacje o adresie zwrotnym.
 2. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych.

 

Art.8 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkowników podawane przy zapisach do newslettera lub przy wypełnianiu Formularza rejestracyjnego są przetwarzane przez Właściciela Serwisu na zasadach opisanych w Polityce Prywatności dostępnej pod tym linkiem: https://prywatnosc.polskapress.pl/

 

Art.9 Postanowienie końcowe 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Właściciel Serwisu może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Właściciela Serwisu, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Właściciela Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach, poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ADRESAT

[_______________________]

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)
– Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data